กิจกรรมเพื่อสังคม [CSR]


 “เราดำเนินธุรกิจ ไม่ได้หวังแค่ผลกำไร

แต่เราจะดำเนินธุรกิจ เพื่อมีส่วนช่วยเหลือ ตอบแทน คืนกำไรสู่สังคม 

โดยเริ่มที่จะเป็นผู้ให้  ก่อนที่จะเป็นผู้รับ”


  นันทพันธ์พริ้นติ้ง นอกจากเราจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์        สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรแล้วเรายังให้ความสำคัญกับการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม เพื่อการเติบโตและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยการร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  ทั้งด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ,การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในองค์กร ,การให้โอกาสทางการศึกษา ,ด้านคุณธรรมจริยธรรม ,การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา,การร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และประสบภัยในท้องที่ต่างๆ  ด้วยแนวคิด “ เมื่อสังคมดีสงบสุข  องค์กรตลอดไปจนถึงบุคลากรของเราก็อยู่ได้ เพราะองค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม “   

   

 

 

ความภาคภูมิใจ
ปี 2554  บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมไทย

 

 

       เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ตัวแทนบริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ที่ได้มีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมไทย ธุรกิจรวยเพื่อน (CSR-D) ด้วยการสร้างสุขภาวะที่ดีและมีการพัฒนาเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างเป็นรูปธรรม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และหอการค้าไทย

 

กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการบูรณาการกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรภายในองค์กร และสังคมส่วนรวม ต่าง ๆ ตามโครงการ Happy Work Place ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  ตามนโยบาย CSR 4 ด้านขององค์กร คือ

 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร
-สนับสนุนให้มีการบูรณาการจัดกิจกรรมต่างๆ   เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในองค์กร
ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ให้บุคลากร   มีความรัก ความห่วงใยเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

 
 
 


2.ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมจริยธรรม
-บูรณาการกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมทำบุญร่วมกันในวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาตลอด
ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติสมาธิ เพื่อเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา นำมาปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวัน

 
 
 
 
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้แก่สังคม
- ดำเนินกิจการ จัดสถานที่ในสถานประกอบการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตโดยให้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาตลอดไปจนถึงการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการแบบสหกิจศึกษา เพื่อนำองค์ความรู้จากองค์กรไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงาน
 
 
 
 

4. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิด ใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการผลิต  (Green Print)ในการเลือกใช้วัตถุดิบและวัสดุที่เป็น Food Grade เช่น บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน