ขั้นตอนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

1.ขั้นตอนก่อนการพิมพ์ 

1.1.ลูกค้าเตรียมไฟล์สำหรับส่งให้เราออกแบบงานพิมพ์ 

1.2.ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์ เช่น ภาพครบหรือไม่ ตัวอักษรถูกต้องหรือไม่ 

แล้วส่งให้เรา

1.3.ฝ่ายออกแบบของเราจะทำการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

1.4.ฝ่ายออกแบบส่งไฟล์งานที่ออกแบบให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง

(เมื่อลูกค้าแน่ใจเรื่องไฟล์งานแล้วก็ถึงขั้นตอนต่อไป)

1.5.การพิมพ์ตัวอย่างสำหรับตรวจสอบรายละเอียดจากเครื่องพิมพ์จริงๆ ( Proofงาน )

ที่ใช้ในการพิมพ์งานจะได้รายละเอียดตรงกับงานจริงมากที่สุด 

1.6.ทำเพลต : เป็นขั้นตอนการนำไฟล์ที่จะส่งพิมพ์ไปทำเพลตสำหรับทำแม่พิมพ์ 

ไฟล์จะถูกนำไปทาบกับแม่พิมพ์ที่มีสารไวแสง เคลือบอยู่ และเมื่อนำไปจัดการด้วยกระบวนการ 

ทางเทคนิคอีกเล็กน้อย ก็จะได้เพลตหรือบล็อกต้นแบบ สำหรับนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์ 


 

2.ขั้นตอนการพิมพ์ 

2.1การเตรียมพิมพ์ เป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับพิมพ์ 

เช่น กระดาษตามที่ฝ่ายออกแบบกำหนดมา และหมึกที่จะใช้พิมพ์ 

รวมทั้งการกำหนดค่าต่างๆสำหรับเครื่องพิมพ์


2.2การพิมพ์ เป็นขั้นตอนการพิมพ์โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการพิมพ์ 

ด้วยขั้นตอนการยิงสีลงไปบนกระดาษทีละสีตามเพลตที่เตรียมไว้ 

โดยพิมพ์ทับกันไปทีละสีจนได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในตอนต้น

 

 

3.ขั้นตอนหลังการพิมพ์ 

ขั้นตอนหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วเป็นการเก็บ 

รายละเอียดเช่น ขั้นตอนการเข้ารูปเล่ม 

และขั้นตอนการเคลือบปก ขั้นตอน หลังการพิมพ์ 

พอจะแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ ดังนี้


3.1.การเคลือบงาน (เคลือบลามิเนต - เคลือบ UV - SPOT UV )

3.2.การไดคัต

3.3.การเข้ารูปเล่ม

3.4.ไดคัต 

3.5.ปั๊มนูน 

3.6.ปั๊มลึก

3.7.ปั๊มฟอยเงิน/ทอง